Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy Policy

   Uw Specialist respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Uw Specialist worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van deze website. Uw Specialist acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw Specialist zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

   Uw Specialist verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Uw Specialist, zoals bij:

   • Telefonisch of mailcontact;
   • Het via deze website aangaan van een overeenkomst met Uw Specialist met betrekking tot de levering van producten;
   • Het versturen van een bericht middels een van de contactformulieren of de chatmodule op deze website;
   • Het middels deze website inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

   De persoonsgegevens die u aan Uw Specialist verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacyverklaring.

   In het kader van de uitvoering van een tussen u en Uw Specialist gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Uw Specialist aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, maar ook een online betaalprovider bij het betalen middels de webshop van Uw Specialist.

   Indien u zich voor de ontvangst van nieuwsbrieven hebt ingeschreven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

   Indien u eens een overeenkomst met Uw Specialist hebt gesloten, mag Uw Specialist u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn productaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere bestelling(en) bij Uw Specialist, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten eveneens uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

   Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Uw Specialist gesloten overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt het inschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

   Daarnaast verwerkt Uw Specialist persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Uw Specialist of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Uw Specialist, om deze website en e-mailvoorzieningen van Uw Specialist te kunnen exploiteren, de exploitant van de chatmodule op deze website om de chatfunctie te kunnen bieden, het delen van uw persoonsgegevens met een accountant om de administratie en boekhouding van Uw Specialist te kunnen verzorgen en de exploitant van het door Uw Specialist gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Uw Specialist noodzakelijk is.

   In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe binnen Uw Specialist geautoriseerde personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Uw Specialist persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Uw Specialist zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Uw Specialist vallen, evenals door Uw Specialist ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Uw Specialist de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Uw Specialist de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Uw Specialist, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

   Cookies en vergelijkbare technieken die Uw Specialist gebruikt

   Uw Specialist gebruikt functionele, analytische cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics en Facebook Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u deze website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Uw Specialist gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

   Voorts verzamelt Uw Specialist middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze deze website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op deze website in anonieme vorm te verzamelen.

   Tevens gebruikt Uw Specialist cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. Uw Specialist gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan Uw Specialist uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Uw Specialist van u heeft ontvangen. Uw Specialist kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om Uw Specialist te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

   In het cookiebeleid op deze website is verder beschreven in hoeverre Uw Specialist van cookies gebruik maakt.

   Uw rechten

   U heeft het recht om Uw Specialist te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Uw Specialist een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Uw Specialist verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

   U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

   Bewaren van persoonsgegevens

   Persoonsgegevens worden door Uw Specialist slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Uw Specialist legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

   Beoordelingen

   Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

    

   Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

    

   Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.

    

   Contact

   Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Specialist, kunt u contact opnemen met Uw Specialist. Uw Specialist helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Specialist of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking